POIR.03.03.03-22-0186/20
– Rozwój działalności eksportowej Biovico Sp. z o.o. poprzez kompleksowe działania promocyjne na rynkach zagranicznych w latach 2020-2022

Powrót

Drukowanie

Projekt współfinansowany z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Oś priorytetowa 3 Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach Działanie 3.3 Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw Poddziałanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand

Opis i cele projektu:

Projekt zakłada rozwój działalności eksportowej Biovico Sp. z o.o. realizowany w ramach programu promocji branży biotechnologicznej i farmaceutycznej.

Główny cel projektu to rozwój działalności eksportowej na wskazanych rynkach międzynarodowych poprzez pozyskanie nowych partnerów handlowych, a tym samym wzrost sprzedaży eksportowej.

Realizacja projektu pozwoli na nawiązanie kontaktów biznesowych z potencjalnymi kontrahentami z wybranych rynków zagranicznych poprzez:

• udział w misjach gospodarczych podczas wydarzeń wystawienniczo-targowych,

• udział w wydarzeniach targowych.

Do głównych, długoterminowych celów, które Wnioskodawca planuje osiągnąć dzięki realizacji projektu należą:

• sformalizowanie relacji z partnerami biznesowymi pozyskanymi podczas misji gospodarczych, targów i konferencji branżowych, poprzez nawiązanie umów o współpracę oraz stały eksport produktu;

• wzrost poziomu eksportu firmy,

• wzmocnienie konkurencyjności i wzrost rozpoznawalności firmy na arenie międzynarodowej.

Wróc do góry