W związku z realizacją projektu nr POIR.02.01.0-00-0167/15 pt. „Utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego w firmie BIOVICO w celu rozszerzenia działalności B+R. Innowacyjne centrum badawcze zaawansowanych technologii biomedycznych”, Biovico Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zaprasza do składania ofert na usługę usługę przeprowadzenia transferu technologii wyprodukowania trzech partii walidacyjnych gotowego wyrobu – pasty niezastygającej na bazie nanohydroksyapatytu (nHAp) – wraz z przeprowadzeniem niezbędnych badań, w celu potwierdzenia parametrów zawartych w specyfikacji przygotowanej przez Zamawiającego.

Dokumenty do pobrania:

Zapytanie ofertowe
Opis przedmiotu zamówienia produkcja pasty niezastygającej
Formularz oferty
Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych
Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału
Oświadczenie o możliwości wykonania badań i współpracy
Wykaz osób

Rozstrzygnięcie postępowania:

Informacja o unieważnieniu postępowania

In connection with the implementation of project no. POIR.02.01.0-00-0167/15 pt. „Establishment of the Research and Development Center at BIOVICO in order to R&D activities expansion. Innovative Research Center for Advanced Biomedical Technologies”, Biovico sp. z o. o. invites you to submit offers for the service of conducting the technology transfer of production of three validation batches of the finished product – non-setting paste based on nanohydroxyapatite (nHAp) – along with the necessary tests to confirm the parameters included in the specification prepared by Contracting Authority.

downloadable documents:

Request for proposal
Detailed description of the subject of the contract OPZ
Offer Form
STATEMENT of the lack of capital or personal connections between the Contractor and the Contracting Authority
Statement about fulfilling conditions for participating in procedure
Statement on the possibility of testing the manufactured products by the Contractor
LIST OF PERSONS

Resolution of the procedure:

Notice of annulment of proceedings

Wróc do góry