W związku z realizacją projektu nr POIR.02.01.0-00-0167/15 pt. „Utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego w firmie BIOVICO w celu rozszerzenia działalności B+R. Innowacyjne centrum badawcze zaawansowanych technologii biomedycznych”, Biovico Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zaprasza do składania ofert na usługę wykonania oceny biologicznej wyrobu medycznego, zgodnie z przygotowanym dla tego materiału Planem Oceny Biologicznej (BEP) oraz obowiązującymi normami ISO 10993, a także na przygotowanie Raportu Oceny Biologicznej (BER).

Dokumenty do pobrania:

Zapytanie ofertowe
Opis przedmiotu zamówienia
Formularz oferty
Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych
Wykaz usług

Rostrzygnięcie postępowania:

Rozstrzygnięcie postępowania

In connection with the implementation of the project No. POIR.02.01.0-00-0167/15 entitled: „Establishment of the Research and Development Center at BIOVICO in order to R&D activities expansion. Innovative Research Center for Advanced Biomedical Technologies”, Biovico Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością invites you to submit offers for the service of performing biological evaluation of a medical device in accordance with the Biological Evaluation Plan (BEP) prepared for the material and the applicable ISO 10993 standards, as well as for preparation of a Biological Evaluation Report (BER).

Downloadable documents:

Request for proposal
Description of the subject matter of the contract
Offer form
Declaration of the Contractor on lack of capital or personal relations
List of services

Wróc do góry