Zapytanie ofertowe numer: 2/POIR_4.1.4/2021

Powrót

W związku z realizacją projektu nr POIR.04.01.04-00-0133/15 pt. „Innowacyjne kompozyty polimerowe do wypełniania ubytków kostnych”,, Biovico Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zaprasza do składania ofert na usługę przeprowadzenia transferu technologii wyprodukowania trzech partii walidacyjnych gotowego wyrobu – pasty zastygającej na bazie fosforanów wapnia z polimerem – wraz z syntezą części surowców i przeprowadzeniem niezbędnych badań, w celu potwierdzenia parametrów zawartych w specyfikacji przygotowanej przez Zamawiającego.

Dokumenty do pobrania:

Zapytanie ofertowe
Opis przedmiotu zamówienia_produkcja pasty zastygającej
Formularz_oferty
Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych
Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału
Oświadczenie o możliwości wykonania badań i współpracy
Wykaz osób

Postępowanie unieważniono:

Informacja o unieważnieniu postępowania

In connection with the implementation of project no. POIR.04.01.04-00-0133/15 pt. „Innovative polymer composites for filling bone defects”, Biovico sp. z o. o. invites you to submit offers for the service of conducting the technology transfer of production of three validation batches of the finished product – setting paste based on calcium phosphates and polymer – along with the necessary raw materials syntheses and performing tests to confirm the parameters included in the specification prepared by Contracting Authority.

Downloadable documents:

Description of the subject matter of the contract
Offer form
Statement of the lack of capital or personal connections between the Contractor
Statement about fulfilling conditions for participating in procedure
Statement on the possibility of testing the manufactured products by the Contractor
List of Persons

The proceedings were canceled:

Notice of annulment of proceedings

Wróc do góry