W związku z realizacją projektu nr RPPM.01.01.01-22-0080/16 pt. „Opracowanie i wdrożenie innowacyjnych biomateriałów do kompleksowej regeneracji tkanki chrzęstnej”, Biovico Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zaprasza do składania ofert na dostawę materiałów zużywalnych i odczynników.


Dokumenty do pobrania
ZAPYTANIE OFERTOWE
FORMULARZ OFERTY
OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ KAPITAŁOWYCH
HARMONOGRAM DOSTAW
WZÓR UMOWY
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

Zamawiający informuje, iż w dniu 10.09.2021 r. odpowiedział na pytania i dokonał zmiany treści Zapytania ofertowego oraz załączników do Zapytania ofertowego:
Załącznik nr 2 Formularz asortymentowo-cenowy, Załącznik nr 4 Harmonogram dostaw oraz Załącznik nr 5 Wzór umowy. Szczegóły dotyczące powyższych zmian zawarte są w załączonych pismach: Wyjaśnienia do treści Zapytania ofertowego z dnia 10.09.2021 r. oraz Wyjaśnienia nr 2 do treści Zapytania ofertowego z dnia 10.09.2021 r. Wszelkie wyjaśnienia, dopuszczenia i zmiany Zapytania ofertowego oraz załączników do Zapytania ofertowego stanowią integralną część Zapytania ofertowego, należy je uwzględnić i załączyć przy sporządzaniu oferty. Termin składania ofert został przedłużony do dnia 17.09.2021 r.

WYJAŚNIENIA TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO I ZMIANA TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO 10.09.2021 R
WYJAŚNIENIA NR 2 TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO Z DNIA 10.09.2021 R
ZAPYTANIE OFERTOWE ZMIANA Z DNIA 10.09.2021 R,.
HARMONOGRAM DOSTAW ZMIANA Z DNIA 10.09.2021 R.
WZÓR UMOWY ZMIANA Z DNIA 10.09.2021 R.
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY ZMIANA Z DNIA 10.09.2021 R.

Rostrzygnięcie postępowania:

ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA
Wróc