W związku z realizacją projektu nr RPPM.01.01.01-22-0080/16 pt. „Opracowanie i wdrożenie innowacyjnych biomateriałów do kompleksowej regeneracji tkanki chrzęstnej”, Biovico Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zaprasza do składania ofert na dostawę drobnego sprzętu laboratoryjnego i materiałów zużywalnych.


Dokumenty do pobrania

ZAPYTANIE OFERTOWE
FORMULARZ OFERTY
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ KAPITAŁOWYCH

Zamawiający informuje, iż w dniu 14.06.2021 r. odpowiedział na pytania i dokonał zmiany treści Zapytania ofertowego w zakresie terminu realizacji przedmiotu zamówienia dotyczącego części 1-4. Szczegóły dotyczące powyższych zmian zawarte są w załączniku: Wyjaśnienia do treści Zapytania ofertowego i zmiany do Zapytania ofertowego z dnia 14.06.2021 r. Wyżej wskazane zmiany zawiera również załączone do ogłoszenia, obowiązujące Zapytanie ofertowe z dnia 14.06.2021 r., którego zapisy należy uwzględnić przy sporządzaniu oferty. Termin składania ofert został przedłużony do dnia 18.06.2021 r.
Dokumenty do pobrania:

ZAPYTANIE OFERTOWE Z DNIA 14.06.2021 R.
PISMO WYJAŚNIENIA TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO I ZMIANA TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO 04.06.2021 R

Rostrzygnięcie postępowania:

ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA
Wróc